BMW schade

Help, ik heb een ongeval gehad. Wat nu?

Vandaag de dag bewegen de meeste mensen zich voort, dag in dag uit, met de wagen, de bromfiets of de fiets. Het massale gebruik van vervoersmiddelen leidt dan ook af en toe tot ongevallen, te vermijden of net niet te vermijden botsingen die tot ernstige discussies kunnen leiden.

 

Ook handige tips op "wat na een verkeersongeval?"

De meesten onder ons zijn, gelukkig, een leek als het aankomt op het invullen van een aanrijdingformulier of het nemen van de eerste stappen na een ongeval. Daarom is het niet onbelangrijk enkele tips mee te krijgen die misschien wel kunnen helpen sneller tot een oplossing en een schadeloosstelling te komen.

In de wet (meer bepaald artikel 1382 van het burgerlijk wetboek) staat geschreven:

“Elke daad van de mens, door welke aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

Dit lijkt evident, maar is het niet. In feite houdt dit artikel drie belangrijke punten in:

1. Het bewijzen van een fout: schuld houdt immers in dat de aansprakelijk een fout heeft begaan die tot het ongeval heeft geleid

2. Het bewijzen van schade: wie een vergoeding wenst van een ander moet kunnen aantonen dat hij/zij wel degelijk schade heeft gehad (die financieel te begroten is)

3. Het bewijzen van oorzakelijk verband tussen de fout en de schade: men moet aantonen dat wat men eist het gevolg is van de fout die werd begaan en niet het gevolg van enig ander gebeuren

Allemaal goed en wel, maar wat betekent dit nu concreet?

De fout

Hier geldt, net zoals bij de andere bewijzen die moeten geleverd worden, het principe:

alles wat je samen verklaart, IS bewezen; alles wat je afzonderlijk verklaart, MOET bewezen WORDEN

Het aanrijdingformulier is in de meeste gevallen de basis van bewijs. Indien u en de andere betrokken partij dit samen invult en ondertekent, geldt dit als gemeenschappelijke verklaring van de feiten.

Wanneer u en de derde het eens zijn over hoe het ongeval zich heeft voorgedaan, is het in ieders belang samen het aanrijdingformulier in te vullen en te ondertekenen. Vergeet hierbij niet om alle vakken in te vullen, de juiste kruisjes te zetten (ieder kruist bij zichzelf aan wat hij/zij exact deed met het voertuig) en vooral een zo juist mogelijke schets te tekenen van het moment van impact.

De schets toont ons, uw verzekeraar, duidelijk waar het ongeval zich heeft voorgedaan (bv. Op een kruispunt, bij een parking, op een voorrangsbaan…) en hoe de voertuigen zich bewogen vlak voor de impact. Het hoeft geen betoog dat de duidelijkheid van deze schets een enorme hulp is om de situatie en dus de fout van de derde juist in te schatten en te bewijzen.

Wanneer u en de derde het niet eens zijn, kunt u ervoor kiezen om ofwel de aangifte te ondertekenen maar duidelijk opmerkingen te formuleren in het vak onderaan en uw niet-akkoord te uiten, ofwel om de aangifte niet te ondertekenen en uw eigen formulier in te vullen, met uw eigen versie van de feiten.

In dit geval ontstaat de bewijsproblematiek. Immers u verklaart iets afzonderlijk en dit zal moeten bewezen worden.

Mogelijks zijn er onafhankelijke getuigen* van het ongeval? Geef dan onmiddellijk hun naam en adres op bij de aangifte. Op die wijze kunnen zij snel gecontacteerd worden om hun versie van het ongeval te geven.

Mogelijks hebt u de kans foto’s te nemen van de voertuigen? Zo kan de exacte stand van de voertuigen worden doorgegeven en de juiste plaats van de impact.

Wanneer u vreest onvoldoende bewijs te hebben, kunt u ook contact opnemen met de politiediensten en hen verzoeken ter plaatse te komen om vaststellingen te doen. Let wel, wanneer u hierom vraagt zal de politie u en de derde verhoren en zal er een strafdossier worden opgesteld*.

De schade

Als u een vergoeding is, moet uiteraard eerst vaststaan dat er wel degelijk schade is door het ongeval. Het aantonen van deze schade is relatief eenvoudig.

U vermeldt op het aanrijdingformulier in het daartoe bestemde vak waar uw voertuig schade heeft en u kruist dit aan op het voorbeeldvoertuig dat er getekend staat.

U laat zo snel mogelijk een becijferd bestek opmaken bij uw garage. Deze zal hierop in detail vermelden welke onderdelen er beschadigd zijn en hoeveel de herstelling hiervan zal kosten.

Uw verzekeraar zorgt van zodra u aangifte heeft gedaan zo snel mogelijk voor expertise door een auto-expert die daarvan een rapport zal opstellen.


Het oorzakelijk verband

Hier geldt het principe:

“hoe sneller er opgave gebeurt van de schade, hoe eenvoudiger om die schade te linken aan het ongeval”

Dit klinkt evident doch is het niet altijd. Het is mogelijk dat het organisatorisch moeilijk is om snel een bestek te bezorgen (u hebt bepaalde plannen die u niet kunt wijzigen, uw garagist is niet bereikbaar op korte termijn, u heeft het voertuig nodig en kunt geen tijd vrijmaken). Wij kunnen u enkel aanraden hiervoor toch tijd vrij te maken. Het zal u immers mogelijke problemen besparen.

In de periode tussen het ongeval en het opgeven van de schade kan er immers veel voorvallen (hypothetisch gezien) waardoor het moeilijk wordt om te bewijzen dat alle opgegeven schade door het ongeval is en niet door enig ander gebeuren.

Uiteraard kan er enkel vergoeding worden gevraagd aan de derde voor de schade die door zijn fout en zijn fout alleen is ontstaan en niet voor schade die achteraf is veroorzaakt of voor schade die vooraf al bestond.

Besluit

Al deze vereisten voor het leveren van bewijzen lijken een hele boterham, doch uiteindelijk komt het neer op:

ZO SNEL MOGELIJK aangifte doen van de feiten en van uw schade
ZO VEEL MOGELIJK informatie onmiddellijk meegeven die ons kan helpen
ZO JUIST MOGELIJK meedelen het wat, hoe, wanneer

Op die wijze helpt u uzelf en helpt u ons om voor u te kunnen opkomen en uw belangen te kunnen verdedigen. 

- Onafhankelijke getuigen: inzittenden in de betrokken voertuigen, gezinsleden, goede vrienden edm kunnen niet als onafhankelijke getuigen worden beschouwd

- Strafdossier: dossier met alle gegevens van het ongeval dat door het Parket zal onderzocht worden. Dit onderzoek neemt echter meerdere maanden in beslag . 

 

Karla Buysse, Technisch Specialist LAR.