FAQ

Kan de mediator de hulp van collega’s inroepen of voorstellen?

Soms kan dat aangewezen zijn: een mediator is en blijft een mens, met alle beperkingen van dien. Alle partijen moeten er wel vooraf mee akkoord gaan dat een extra mediator wordt ingeschakeld.

 

Mag ik me tijdens de mediatie laten bijstaan door een advocaat?

Jazeker. Wie bij LAR verzekerd is, kan altijd overleg plegen met zijn dossierbeheerder. Als deze het nuttig acht, kan het advies van een advocaat worden ingeroepen. LAR neemt dan de advocaatkosten op zich.

Wat is een mediatieakkoord?

Het mediatieakkoord legt de oplossing die de partijen voor hun geschil hebben gevonden, schriftelijk vast in een akte. Teken dit akkoord enkel als u het volledig eens bent met de voorgestelde oplossing.

Moet het mediatieakkoord een oplossing bieden voor alle geschilpunten?

Neen. Het is perfect mogelijk een deel van het geschil met mediatie op te lossen. De overige punten kunnen daarna in een rechtszaak worden behandeld. Het maakt daarbij niet uit of de partijen zelf hun geschil met mediatie probeerden op te lossen dan wel of de rechter de mediatie oplegde.

Kunnen mijn rechten verjaren tijdens de mediatie?

Bij gerechtelijke mediatie stelt het probleem zich niet, omdat het geschil al voor de rechtbank werd gebracht. Dan kan uw vorderingsrecht niet verjaren. Bij vrijwillige mediatie wordt uw vorderingsrecht opgeschort gedurende een maand nadat u per aangetekende brief het mediatievoorstel kreeg. Als u daarop ingaat en het mediatieprotocol tekent, wordt de verjaringstermijn opgeschort gedurende de volledige duur van de mediatie. Als een van de partijen beslist de mediatie stop te zetten, moet dit per aangetekende brief aan de andere partij worden gemeld. De opschorting van verjaring is dan nog gedurende één maand van kracht. Deze maatregel vermijdt dat een partij zich moet haasten om desgewenst het geschil voor de rechtbank te brengen.

Kan ik een geschil nog voor de rechtbank brengen als de mediatie mislukt?

U behoudt dat recht altijd, ook als u het geschil eerst met mediatie probeerde op te lossen.

Wat is een homologatie?

Zodra de partijen met de mediator een schriftelijk akkoord hebben opgesteld, kunnen ze het van rechtswege laten officialiseren. De bevoegde rechter neemt dan akte van het akkoord, waardoor het authentiek en uitvoerbaar wordt, en bekrachtigt het in een vonnis.

Wat is het voordeel van een homologatie?

Doordat het mediatieakkoord in een vonnis wordt bekrachtigd, moeten de partijen hun engagementen respecteren. In principe is een gerechtsdeurwaarder gelast met de uitvoering van het vonnis. Hij moet er ook op toezien dat de partijen zich eraan houden. Anders kan hij maatregelen nemen, zoals het meubilair of het salaris in beslag nemen. Als de ene partij het mediatieakkoord niet naleeft, kan de andere partij het rechtstreeks via een gerechtsdeurwaarder laten uitvoeren, zonder tussenkomst van de beslagrechter.

Wie kan de homologatie aanvragen?

Bij vrijwillige mediatie kunnen een van de partijen of beide partijen samen via een advocaat hun bereikte akkoord voorleggen aan de bevoegde rechter. Als dit verzoek van alle partijen samen uitgaat, kunnen zij het zelf ondertekenen en is er geen tussenkomst van een advocaat vereist.
Bij gerechtelijke bemiddeling kunnen een van de partijen of beide partijen samen aan de rechter vragen om het bemiddelingsakkoord te homologeren.

Bestaat er een alternatief voor de homologatie?

Als alle partijen ermee akkoord gaan, kunnen zij het akkoord evengoed laten bekrachtigen in een notariële akte. Ze is even rechtsgeldig als het vonnis van een rechter.

Wat is een caucus?

Een caucus is een bijeenkomst voor conflictbemiddeling waarbij de mediator met elk van de partijen afzonderlijk praat.
Er kunnen verschillende redenen zijn voor zo’n afzonderlijk gesprek. Soms is het verstandig tijdens een bijeenkomst een rustiger moment in te lassen. Een caucus is ook een geschikte gelegenheid om te polsen of een mogelijke oplossing voor het conflict kans op slagen heeft. Verder kan het een laatste middel zijn om te vermijden dat de mediatie mislukt – al raden sommige mediatoren een caucus juist om die reden af.

Als ik mediatie een kans wil geven, wie overtuigt dan de tegenpartij?

Het is de taak van de mediator om contact op te nemen met de tegenpartij. Hij zal het principe van mediatie uitleggen aan dan trachten te overtuigen om mediatie een kans te geven

 

Kan een rechter mij verplichten een bemiddelingsprocedure op te starten?

Neen. De gerechtelijke bemiddeling kan enkel opgestart worden indien beide partijen hiermee akkoord gaan.

Als de persoon met wie ik een geschil heb de mediator contacteert, gaat die mediator dan geen partij kiezen voor mijn tegenpartij?

Neen, uiteraard niet. De mediator is speciaal opgeleid om een neutrale rol te spelen. Hij heeft geen enkel belang dat partij A of B als overwinnaar naar voor komt. Hij zoekt een oplossing waar beide partijen zich kunnen in vinden.