Lijst

Woordenlijst

Algemene terminologie

Hieronder vindt een alfabetische lijst met de meest courante termen in de wereld van de rechtsbijstand

ADR (Alternative Dispute Resolution)

Alternatieve methode tot schaderegeling. Meest gekende vormen zijn mediatie en arbitrage 

Algemene voorwaarden

de voorwaarden die van toepassing zijn op alle producten (het betreft ondermeer de betaling van de premie, de opzeg van het contract, algemene uitsluitingen,…)

Arrest

de uitspraak van een Hof

Beroep

iedere procespartij die niet volledig in zijn gelijk werd gesteld, kan het geschil opnieuw volledig laten behandelen door een rechtbank die hoger is dan de rechtbank die de eerste uitspraak heeft gedaan. het beroep moet wel binnen een welbepaalde termijn worden aangetekend.

Bijzondere voorwaarden

de veranderlijke elementen eigen aan de verzekerde (denk daarbij aan de nummerplaat van het verzekerd voertuig, het verzekerd adres,…)

Burgerlijk verhaal

u hebt schade geleden door toedoen van een derde. U eist voor uw geleden schade een schadeloosstelling van de derde.

Burgerlijke verdediging

een derde beweert schade te hebben geleden door uw toedoen. De derde eist voor zijn geleden schade een schadevergoeding van u.

Conclusies/besluiten

het geheel van de door een advocaat ontwikkelde argumenten ter verdediging van zijn cliënt.

Contractueel schadegeval verzekeringen

er is een onenigheid ontstaan, tussen u en uw verzekeraar, over de (niet-) naleving of (niet-) uitvoering van de afgesloten verzekeringsovereenkomst.

Contractueel schadegeval voertuig

er is onenigheid ontstaan, tussen u en een derde, over de (niet-) naleving of (niet-) uitvoering van een overeenkomst welke betrekking heeft op het verzekerde voertuig.

Dading

een overeenkomst waarmee de partijen definitief een einde stellen aan de gevolgen van het geschil. Door de ondertekening van de dading bevestigt het slachtoffer van het schadegeval volledig vergoed te zijn voor alle schade en geen andere vergoedingen meer te zullen vorderen voor huidige of toekomstige schadeposten met betrekking tot hetzelfde schadegeval.

Derde

iedereen die niet de verzekeringnemer is en die niet als verzekerde kan beroep doen op de verzekeringsovereenkomst.

Drempel van tussenkomst

de geleden schade moet hoger zijn dan een welbepaald bedrag; als de schade lager is dan dit bedrag, zal de verzekeraar geen (bepaalde) prestatie verlenen.

Extracontractuele burgerlijke verdediging 

een derde beweert schade te hebben geleden doordat u niet gehandeld hebt als een goede huisvader, als een normaal, vooruitziend en zorgvuldig persoon.

Gerechtelijke expertise

de rechtbank stelt een expert aan om de oorzaak en/of de omvang van de schade te bepalen. U kunt zich tijdens de gerechtelijke expertise steeds laten bijstaan door een eigen expert. De volledige kosten van de gerechtsexpert moeten in principe door de aansprakelijke partij worden gedragen. De kosten van uw eigen expert worden ten laste genomen door uw rechtsbijstandverzekeraar

Kortgeding

een bijzondere procedure waarbij dringende zaken worden behandeld voor een speciale kamer binnen de rechtbank van 1ste aanleg. De voorzitter zal eerst oordelen of er inderdaad sprake is van hoogdringendheid om dan eventueel een aantal maatregelen (zoals de aanstelling van deskundigen, het beschermen van bepaalde goederen,…) te bevelen om aan het hoogdringend karakter van de zaak tegemoet te komen.

Kwijting

een geschrift waarbij het slachtoffer van een ongeval zich akkoord verklaart met een voorgesteld bedrag als schadevergoeding voor (een deel of de volledige) schade die werd veroorzaakt. Na ondertekening kan het slachtoffer nog bijkomende vergoedingen vorderen voor de andere, nog openstaande, schadeposten met betrekking tot hetzelfde schadegeval.

Minnelijke expertise of MME (minnelijke medische expertise)

de partijen spreken onderling af om 2 deskundigen aan te stellen om de schade van het slachtoffer minnelijk vast te stellen. Op basis van het rapport van de experts kan dan de schadevergoeding exact worden berekend. Meestal draagt elke partij de kosten van zijn expert. Deze van het slachtoffer worden ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar. Deze handelswijze komt vaak voor bij de regeling van letselschade tussen slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verantwoordelijke partij.

Minnelijke schikking

vooraleer over te gaan tot dagvaarding, kan het Openbaar Ministerie de dader van het misdrijf eerst een minnelijke schikking voorstellen. Dit houdt in dat de dader wordt voorgesteld om een bepaalde geldsom te storten waarna de zaak wordt geseponeerd. Gaat de dader hier niet op in, dan kan het Openbaar Ministerie alsnog overgaan tot dagvaarding. Let wel: er kan geen minnelijke schikking worden voorgesteld als alle aan een derde veroorzaakte schade niet wordt vergoed.

Objectiviteitsclausule

een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering welke is bedoeld om u te beschermen wanneer u niet akkoord gaat met de richting die uw rechtsbijstandverzekeraar inslaat voor de recuperatie van uw schadevergoeding of voor de verdediging van uw belangen.
Ze komt erop neer dat u in dat geval het recht hebt het advies in te winnen van een advocaat, zodra uw verzekeraar zijn standpunt heeft bevestigd.

  • Bevestigt de aangestelde advocaat dat uw verzekeraar goed geadviseerd heeft en de door hem gezette stappen de goede zijn, dan moet de verzekeraar toch de helft van de kosten van het advies van de advocaat ten laste te nemen.
  • Start u, ondanks het advies van uw advocaat, een gerechtelijke procedure op tegen de derde, dan zal de rechtsbijstandverzekeraar de kosten van uw advocaat retroactief ten laste nemen wanneer u bij een definitieve uitspraak van de rechter een beter resultaat behaalt dan wat uw verzekeraar had geadviseerd. 
  • Bevestigt de aangestelde advocaat uw mening, dan is de verzekeraar verplicht het advies, maar ook alle verdere kosten van de advocaat en de rechtbank, ten laste te nemen en dit ongeacht de uitkomst van de procedure, dus ook als de rechtbank u nadien in het ongelijk stelt.

Onvermogen van de aansprakelijke derde

de derde die aansprakelijk is verklaard voor de door u geleden schade, is niet in staat om u de schadevergoeding te betalen.

Pro Justitia

het document waarbij een betichte door het Openbaar Ministerie voor de rechtbank wordt gedaagd.

Rol

de ‘agenda’ of de ‘wachtlijst’ van de rechtbank. Zaken die niet onmiddellijk kunnen beslecht worden, worden op de rol geplaatst tot een latere datum.

Specifieke voorwaarden

de voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde type van contracten (bijvoorbeeld de voorwaarden van de Pastel 99 Gezin en Particulier of de voorwaarden Pastel 99 Voertuig)

Strafrechtelijke verdediging 

u bent door het Openbaar Ministerie gedagvaard omdat u een strafwet hebt overtreden (u hebt bijvoorbeeld te snel gereden, het rode licht genegeerd,…). U moet zich gaan verantwoorden voor een politierechter of een andere strafrechter. 

Tegenpartij

de derde die aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade, of de derde die u aansprakelijk stelt voor de door hem geleden schade. Dus “de tegenstander in uw geschil”.

Tussenkomstplafond

het maximumbedrag waarvoor de rechtsbijstandverzekeraar tussenkomt in de externe kosten (zoals de kosten van experten, advocaten, gerechtskosten,…).

Verstek

wanneer de beklaagde (of zijn advocaat) niet aanwezig is op de zitting waar uitspraak wordt gedaan, dan spreken we van een uitspraak bij ‘verstek’.

Verzekerd goed

het roerend of onroerend goed dat door het verzekeringscontract wordt verzekerd (bijvoorbeeld uw wagen, uw woning,…)

Verzekerde

diegenen die beroep kunnen doen op de verzekeringsovereenkomst. Wie de verzekerden zijn, wordt opgesomd in elke polis.

Verzekeringnemer 

diegene die het verzekeringscontract onderschrijft en de premie moet betalen. 

Verzet

dit is het verweer dat een partij kan uitoefenen tegen een vonnis bij verstek tegen haar gewezen. Die partij heeft zich immers op de 1ste zitting niet kunnen verdedigen en wil dit alsnog doen om zo bijvoorbeeld een mildere straf te verkrijgen. Het verzet met wel binnen een welbepaalde termijn worden aangetekend.

Vonnis

de uitspraak van een rechtbank

Voorschieten fondsen

de verzekeraar rechtsbijstand gaat de door een derde aan u verschuldigde fondsen voorschieten, binnen contractueel vastgelegde limieten. 

Vrije keuze van advocaat

een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering welke inhoudt dat iedere verzekerde vrij zijn advocaat mag kiezen wanneer een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden opgestart, of wanneer er een belangenconflict optreedt tussen hem en zijn rechtsbijstandverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer beide partijen in een geschil bij dezelfde maatschappij verzekerd zijn.

Wachttijd

voor bepaalde geschillen wordt er niet onmiddellijk vanaf de datum van de aanvang van de polis tussengekomen. Deze geschillen worden pas verzekerd nadat er een welbepaalde termijn is verlopen na de aanvang van de polis.

 

Deze definities zijn louter ter informatieve titel en onder alle voorbehoud opgesteld? Gezien het informatief en vereenvoudigd karakter van de definities, kan op deze basis nooit de aansprakelijkheid van LAR worden ingeroepen.